Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Aktuellt

Statistik på upphandlingsområdet 2, 22 april 2016

FSOL är med i Referensgruppen

Diskussionen kring central annonsplats eller ej fortsatte. Samtidigt trycker upphandlande myndigheter på att statistikkravet inte får bli alltför betungande i upphandlingsarbetet. För oss offentliga leverantörer är det positivt med en central annonsplats samtidigt som konkurrensen mellan företagen för bevakningstjänster och upphandlingssystemsleverantörer måste bibehållas. Det är den konkurrensen som har gett oss leverantörer bra tjänster att nyttja. FSOL är också mycket intresserad av bra statistik från alla upphandlingar.


Statistik på upphandlingsområdet 1, 18 mars 2016

FSOL är med i Referensgruppen

På mötet diskuterades hur upphandlingsstatistiken ska kunna fångas på ett rationellt sätt och hur det påverkar både industrin och de upphandlande myndigheterna. Hur ska man hitta en rimlig nivå på arbetsinsats kontra informationsbehov och transparens. Mötet slutade med att Primona föredrog en idé avseende en central officiell nationell annonsplats inkluderande en statistikdatabas. Den officiella platsen skulle inte få konkurrera med nuvarande bevakningstjänster och upphandlingssystemsleverantörer.

Agenda 2030 - Sveriges arbete för att nå de Globala målen, 18 januari 2016

Representanter för FSOL deltog

FN:s generalförsamling antog i september 2015 en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning, den så kallade Agenda 2030. Regeringen startar nu sitt arbete med Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Sammanfattning av dagen
Konferensen öppnades av statsminister Stefan Lövén. Statsministern poängterade att ansvaret för att nå fram till de globala målen låg i allas händer. De globala målen är 17 till antalet och rör miljö, klimat, fattigdom, jämställdhet, utbildning, hållbarhet mm. Ardalan Shekarabi redovisade för den nationella upphandlingsstrategin och hur man i Sverige genom upphandling kan bidra till de globala målen, t.ex. genom att ställa miljökrav och social krav. Upphandling kan således i framtiden bli ett verktyg för att uppnå de globala kraven, eller åtminstone att Sverige uppfyller dem!

Nationell upphandlingsstrategi - Hearing, december 2015

Representanter för FSOL deltog

Sammanfattning av dagen Vi deltog även i den till upphandlingspolitiskt forum den efterföljande hearingen avseende den Nationella upphandlingsstrategin. Där kan vi med glädje säga att en del av våra förslag togs till protokollet.

Upphandlingspolitiskt forum, 25 september 2015

Representanter för FSOL deltog

Sammanfattning av dagen. Vi var en av ca 25 företrädare för privat och offentligt näringsliv som fick möjligheten att diskutera den kommande nationella upphandlingsstrategin. Ett intressant möte där vi både tillhörde de mest aktiva och även skickade in ett eget kompletterande PM med konkreta synpunkter.

Medlemsenkät

Under våren 2016 kommer vi genomföra en enkät som handlar om vad vi som leverantörer till offentlig sektor anser att den nya myndigheten ska fokusera på för viktiga frågor.


.
Äldre nyheter