Nätverket för långsiktigt hållbara affärer mellan företag och offentlig sektor

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är regelverket som reglerar hur myndigheter ska agera när de tilldelar ett kontrakt eller ingår ett ramavtal. LOU gäller varor, tjänster och byggentreprenad. Däremot tillämpas inte LOU på upphandlingar för varor och tjänster som rör vatten, energi, transporter och posttjänster, där gäller istället LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

I många avseenden gäller samma saker för LOU och LUF, men med anpassningar till deras respektive tillämpningsområden. Vilka regler i LOU och LUF som ska tillämpas avgörs av tröskelvärden. Tröskelvärde är en beloppsgräns som det förväntade värdet av upphandlingen ställs i relation till.

Ett alternativ till LOU är LOV, Lag Om Valfrihetssystem, som reglerar kommuner och landstings konkurrensutsättning av verksamhet inom vård och omsorg. Den överlåter till patienten att välja utförare själv bland leverantörer i ett valfrihetssystem.

Genom att följa svenska upphandlingsdirektiv så följer upphandlande enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten och det så kallade Government Procurement Agreement (GPA) som ligger inom ramen för världshandelsorganisationen, WTO.

EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling understödjer förverkligandet av den inre europeiska marknaden med fri rörlighet för varor och tjänster. Elektroniska upphandlingssystem sparar upphandlande enheter tid och resurser.

Grundläggande principer för all offentlig upphandling är

  • Principen om icke-diskriminering: Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet.
  • Principen om likabehandling: Alla leverantörer ska ges lika förutsättningar, t.ex. måste alla få samma information vid samma tillfälle.
  • Principen om öppenhet (transparens): Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av öppenhet och förutsägbarhet. Förfrågningsunderlag ska vara klara, tydliga och innehålla samtliga krav på det ska upphandlas.
  • Principen om proportionalitet: Kraven som ställs i upphandlingen måste stå i rimlig proportion till varan eller tjänsten som upphandlas. De ställda kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.
  • Principen om ömsesidigt erkännande: Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i ett europeiskt medlemsland måste gälla i de övriga medlemsländerna.